Ledare Ekolådans veckobrev 39, 2011

Hållbarhet (sustainability på engelska), är ett viktigt begrepp när det gäller all slags miljöarbete och det som dominerat miljödiskussionen på senare tid. Ett annat begrepp som alltmer låter höra tala om sig är resilience – återhämtnings- och utvecklingsförmåga.

Resonemanget kring hållbarhet har varit lätt att ta till sig, kanske för att det ofta tar sig uttryck i enkla räknemanö­vrar. Med hjälp av genomsnittsberäkningar som tar avstamp i en rak och förutsägbar utveckling, räknar vi helt enkelt ut vilka miljöbelastningar som är mest, respektive minst ”hållbara”.

”Hållbarhet” antyder även att det vi gör verkligen är hållbart, att vi enkelt kan lösa stora miljöutmaningar. Men är det verkligen hållbart att exem­pel­vis producera etanol med hjälp av massiv övergödning och giftinsatser, för att minska utsläppen från bensin? Försvagar vi då inte snarare naturen på ett långsiktigt avgörande sätt?

Resilience handlar om ekosystems och samhällens förmåga att klara av, inte bara de ständiga belastningarna utan även drastiska och ”ovanliga” hän­delser som skogsbränder och översvämningar – men även exempelvis politiska upplopp. Det handlar om sammanhang och samverkan mellan människa och natur och bygger på att vi måste förstå systemen och sam­manhangen. Vi behöver även lära oss att förvänta oss överraskningar och se risker och svagheter, för att på så sätt bättre kunna anpassa oss till förändringar.

Vissa skulle kanske kalla resilience-tänkandet pessimistiskt eller komplicerat. Att söka efter det som är ”hållbart” kan tyckas enklare. Men i längden kan varken ekosystem eller samhällen vara hållbara utan att vi tar hänsyn till förändringar av olika slag – och att vi har förmågan att såväl ­hantera dessa som att vidareutvecklas.

757 comments on this post.
  1. Hållbarhets-försökskanin:

    Bra artikel John! Som alltid. :)

Leave a comment